Dominika Paleta Paciorek

Dominika Paleta hairstyle

Total images:

Dominika Paleta is an Polish-Mexican actress

  • Born: October 23, 1972 (43), Krakow, Poland
  • Alma Mater: University Iberoamericana of Mexico
  • Movies: Another family
  • Nephew: Nicolas Pallet